NASTAVNIK/CA RAČUNALSTVA/INFORMATIKE


Radno mjesto


ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
3 sata tjedno
Nema smještaja
Djelomično
10.1.2019.
18.1.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17., 68/18.), Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar,  dr. Franje Tuđmana 24/H, 23000, Zadar  raspisuje

         

NATJEČAJ
   
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto


1. nastavnik/ca  računalstva,  na određeno nepuno radno vrijeme, do 31. 8. 2019.,  3 sata u nastavi tjedno, 1 izvršitelj/ica,Uvjeti:

Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 1/96. i 80/99.).


Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

- životopis
- presliku  diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
- presliku  domovnice odnosno dokaza o državljanstvu
- presliku  uvjerenja o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.
Kandidat koji se  poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija  te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Izrazi koji se u ovom Natječaju koriste u muškom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarka škola Stanka Ožanića, dr. Franje Tuđmana 24/H, 23 000,  Zadar, s naznakom „za Natječaj“.
Natječaj je otvoren od  10. do 18.01.2019.  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 Poslodavac


Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića
pismena zamolba: DR.FRANJE TUĐMANA 24 E, 23000 ZADAR