23. STRUČNI/A REFERENT/ICA


Radno mjesto


KARLOBAG, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.4.2019.
19.4.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
Temeljem članka 61. stavak 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 57. stavak 3.  Zakona o lučkim kapetanijama („Narodne novine“ broj 118/18), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje
O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, kako slijedi:
UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
III. LUČKA KAPETANIJA SENJ
23. Ispostava Karlobag
- stručni referent - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili plovidbena služba u trajanju od najmanje 6 mjeseci za osobe sa završenom pomorskom strukom ili prometnom strukom – vodni smjer,
(Sukladno članku 58. stavak 2. Zakona o lučkim kapetanijama (Narodne novine, broj 118/18).)
- pasivno razumijevanje engleskog, njemačkog ili talijanskog jezika,
- osposobljenost za rad na osobnom računalu.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
U slučaju prijma u državnu službu na određeno vrijeme od najmanje šest mjeseci, osobe se primaju uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Kandidati su dužni priložiti:
1. prijavu,
2. životopis,
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
4. presliku svjedodžbe o završnom radu ili svjedodžbe o položenoj državnoj maturi,
(Osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj)
5. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
6. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima (uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, presliku ugovora o radu, rješenja o rasporedu na radno mjesto, ugovora o djelu, pomorske knjižice i dr.),
(Napominjemo da je dokaze pod točkama 5. i 6. potrebno je dostaviti kumulativno.
Iz dokumenta navedenog pod točkom 5. treba biti vidljivo da je kandidat bio prijavljen na poslove za koje je potrebna stručna sprema koja je navedena u ovom oglasu u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto.
Iz dokumenta navedenog pod točkom 6. trebaju biti vidljivi poslovi za koje je potrebna predmetna stručna sprema i vrijeme obavljanja tih poslova koje ne može biti kraće od zahtijevanog u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto u ovom oglasu)
7. dokaz o osposobljenosti za voditelja brodice C kategorije (za radna mjesta pod rednim brojevima 1.a), 28. i 38.,
8. dokaz o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu (za radno mjesto pod rednim brojevima 1.a),
9. dokaz o pasivnom razumijevanju stranog jezika (presliku svjedodžbe škole stranih jezika, svjedodžbe srednje škole, indeksa ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo da je podnositelj učio strani jezik).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na sljedeće adrese:
- za radna mjesta u Lučkoj kapetaniji Senj i njenim ispostavama: Lučka kapetanija Senj, Obala kralja Zvonimira 12, Senj
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti, ali najviše za tri dana.
Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će pozvani na razgovor (intervju). Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe razgovoru (intervjuu) smatra se da su povukli/e prijavu na oglas.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“,  broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“,  broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva   hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika/ce nacionalne manjine.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, objavit će se na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr i web stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture www.mmpi.hr.
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, www.mmpi.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Poslodavac


Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
  • pismena zamolba: Obala kralja Zvonimira 12, 53270 Senj