MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR/ZDRAVSTVENI DJELATNIK - SANITETSKI PRIJEVOZ M/Ž


Radno mjesto


GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
4
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
7.4.2020.
11.6.2020.
Terenski rad

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
1 godinu
Na temelju članka 22. Statuta Doma zdravlja Gospić, a u svezi  Suglasnosti ministarstva zdravstva (Klasa:100-01/19-03/429; Urbroj:534-03-1-1/6-19-02) od dana 31. listopada 2019. godine Dom zdravlja Gospić raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
 
 1. medicinska sestra/tehničar/zdravstveni djelatnik  (m/ž) u djelatnosti sanitetskog prijevoza – 4 izvršitelja/ice -  radno mjesto: III. vrste,  mjesto rada: timovi Gospić, Perušić i Karlobag; probni rok: 2 mjeseca
Uvjeti:
 
 • SSS, medicinska sestra/medicinski tehničar;/zdravstveni djelatnik
 • položen stručni ispit (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar/zdravstveni djelatnik);
 • odobrenje za samostalan rad nadležne komore;
 • poznavanje rada na računalu;
 • vozačka dozvola B kategorije;
 • 1 godina radnog iskustva (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar/zdravstveni djelatnik).
 
Kandidati su uz svoju prijavu dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
 
 • zamolba;
 • životopis;
 • preslik domovnice;
 • preslik dokumenta o završenoj stručnoj spremi;
 • preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu - (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program);
 • preslik odobrenja za samostalan rad,
 • dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od objave natječaja; potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu – (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program);
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne stariji od 1 mjeseca.
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj:12/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br: 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javno ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom status iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Izabrani kandidati prije sklapanja ugovora o radu pozvat će se dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijma u radni odnos budući da je isto uvjet za prijem u radni odnos.
Dom zdravlja Gospić zadržava pravo, prije izbora, pozvati kandidate na usmeni razgovor, a o vremenu razgovora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni elektronskom poštom i putem internet stranice www.dzgospic.hr
 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe čija prijava ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.
Dom zdravlja Gospić dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.
Prijave na natječaj predaju se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno, u roku od 07.04.2020. do 07.05.2020. godine na adresu: Dom zdravlja Gospić, 118. brigade HV 3, 53000 Gospić, s naznakom: «Za javni natječaj –(navesti naziv radnog mjesta)». Dom zdravlja Gospić pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj. Kandidati će o rezultatima natječaja pisano obaviješteni.
 
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ
 • pismena zamolba: 118. brigade HV 3, 53000 Gospić