NASTAVNIK/CA


Radno mjesto


GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
7.12.2018.
28.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
6 godina

Na temelju Odluke II. Stručnog vijeća za humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje umjetnosti, u akad. god. 2018./2019., Klasa: 112-01/18-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10/18-28 od 16. 11. 2018., i Odluke II. Stručnog vijeća za društveno područje, u akad. god. 2018./2019., Klasa: 112-01/18-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10/18-29 od 20. 11. 2018., Sveučilište u Zadru raspisuje zajednički javni


N A T J E Č A J

1. za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti (slikarstvo), na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću;


Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN, br.93/14.,127/17), uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Prijave na natječaj dostaviti Sveučilištu u Zadru, 23 000 Zadar, M. Pavlinovića br. 1.

Obrazac prijave za radna mjesta (zahtjev za pokretanje postupka izbora) može se preuzeti na stranici: http://www.unizd.hr/o-nama/ustrojstvo/rektorat/ured-za-kadrovske-administrativne-poslove-i-poslove-arhiva/obrasci
Prijavi na natječaj za izbor u nastavno zvanje prilaže se u dva primjerka:
- curriculum vitae,
- radove (stručne, pregledne i dr.) i njihov popis podijeljen u dvije skupine: radove objavljene do posljednjeg izbora ili reizbora i na nove radove, objavljene nakon toga,
- dokaz o stručnoj spremi ili znanstvenom stupnju,
- dokaz o radnom iskustvu u struci,
- dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete Rektorskog zbora,
- izvješće o nastavnom radu,
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države,
- dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
- dokaz o pozitivno ocijenjenim rezultatima institucijskog istraživanja kvalitete nastavnog rada pristupnika ili dokaz o pozitivno ocjenjenim rezultatima studentske ankete, koju provodi visoko učilište (za pristupnike u postupku reizbora ili izbora u više zvanje),

Prijava na natječaj s pratećom natječajnom dokumentacijom dostavlja se i u elektroničkom obliku (na CD-u) u PDF formatu, u dva primjerka.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13 i 152/14) , dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te imaju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zadru može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

Izbor će biti izvršen u zakonskom roku, a pristupnici obaviješteni u roku od 15 dana od izbora.
 Poslodavac


SVEUČILIŠTE U ZADRU
pismena zamolba: M.Pavlinovića 1, 23000 Zadar