STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA ZA MARKETING I PRODAJU


Radno mjesto


VELIKA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
20.3.2020.
30.3.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
1 godinu
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenog područja ekonomskog smjera, 1 godina radnog iskustva u struci, aktivno znanje dva svjetska jezika (engleski obavezan), znanje rada na osobnom računalu, vozačka dozvola B kategorije.
Uz prijavu priložiti: životopis dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome, svjedodžbe ili drugi vjerodostojan dokaz) - preslika domovnica - preslika dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO - original potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama – preslika vozačke dozvole.
Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu da su nezaposleni.  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.  O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
Prijave slati na adresu: Javna ustanova PARK PRIRODE PAPUK, Stjepana Radića 46, 34330 Velika,  s  naznakom: «NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO (navesti za koje radno mjesto se podnosi prijava)» Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašeno radno mjesto i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i razgovorom (intervju). Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja i razgovora (intervjua) te obavijest o popisu literature potrebne za testiranje bit će objavljena na web stranici JU Park prirode Papuk (www.pp-papuk.hr) i na oglasnoj ploči JU Park prirode Papuk, najmanje pet (5) dana prije njegovog održavanja. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljenje uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, JU Park prirode Papuk će obustaviti postupak po javnom natječaju. Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz napomenu da se ne dostavljanje uvjerenja smatra odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi JU Park prirode Papuk.

Poslodavac


JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK
  • pismena zamolba: Stjepana Radića 46, Velika