STRUČNJAK EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKOG PROFILA /PSIHOLOG


Radno mjesto


NEORIĆ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2018.
15.11.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.68/18) i temeljem mjere ''Stjecanja prvog radnog iskustva/pripravništva'' čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja , OŠ _Neorić-Sutina_Neorić dana    8.11.2018. godine raspisuje:
N A T J E Č A J
1.Stručni suradnik/suradnica-pripravnik/pripravnica-STRUČNJAK EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKOG PROFILA ili PSIHOLOG- za stjecanje prvog radnog iskustva pripravništva
-1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) u      trajanju od 12 mjeseci
UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.,68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01.),kandidat mora biti nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja te prijavljena u evidenciju nezaposlenih (HZZ).
Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1.Životopis
2. Dokaz o stručnoj spremi,
3. Dokaz da se nalazi u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
4. Preslika domovnice
5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(www.os-neoric-sutina.skole.hr), na adresu:   OŠ Neorić-Sutina  Neorić 43, 21 247 Neorić
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.
                                                                                    Ravnateljica:  Nada Dundović           KLASA:112-01/18-01/4
URBROJ:2180-15-18-1

 

 Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA 'NEORIĆ-SUTINA'