ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA


Radno mjesto


DUSINA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
6.11.2018.
14.11.2018.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Nije važno
Dječji vrtić Pčelica Vrgorac objavljuje:
 
N  A  T  J  E  Č  A  J
za zasnivanje radnog odnosa

 
 Za radno mjesto:
Odgojitelj/odgojiteljica   - 1 (jedan) izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta
   
 
Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju( NN 10/ 97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac.
   
Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu:
  • Životopis
  • Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, (ovjerenu kod javnog bilježnika) - VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece- stručni prvostupnik predškolskog odgoja
  • Dokaz o položenom stručnom ispitu
  • Presliku domovnice
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata na vodi kaznenipostupak (ne starije od 6 mjeseci) u smislu čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mjeseci) u smislu čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • Potvrda o radno pravnom statusu - elektronički zapis sa HZMO
 
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić Pčelica, Matice hrvatske 13, 21276 Vrgorac, s naznakom „ za natječaj- „
 
Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaj kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


PČELICA DJEČJI VRTIĆ
pismena zamolba: Dječji vrtić Pčelica, Matice hrvatske 13, Vrgorac