DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE - SPECIJALIST/ICA GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE


Radno mjesto


METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
27.9.2019.
26.3.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za doktora medicine
1 godinu
DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
ANTE STARČEVIĆA 12, METKOVIĆ
Ur.broj: 02-1162
Metković,26.rujna 2019.  godine
 
 
Na temelju članka 31.Statuta Doma zdravlja Metković, ravnatelj Doma zdravlja Metković, Ante Starčevića 12, raspisuje
 
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos za mjesto
specijalist ginekologije i opstetricije
 
 
1 izvršitelj m/ž na neodređeno puno radno vrijeme
u Domu zdravlja Metković
 
 
Uvjeti: -medicinski fakultet
         -položen specijalistički ispit            
         -položen stručni ispit
          -odobrenje za samostalan rad
          -1 godina radnog iskustva
 
Uz pisanu zamolbu (vlastoručno potpisanu) kandidati su dužni priložiti:
 -kraći životopis
-diploma;
-domovnica;
-osobna iskaznica;
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
-dokaz o položenom specijalističkom ispitu;
-odobrenje za samostalan rad (licenca);
-dokaz o radnom iskustvu, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja;
 
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostave izvornike.
Probni rad iznosi 3 mjeseca.
Sukladno čl.13. stavak 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N.br.82/08) na natječaj se mogu prijaviti oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanja toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na pismeno testiranje/razgovor radi provjere znanja,sposobnosti i vještina o čemu će kandidati biti obaviješteni elektroničkom poštom. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu. Dom zdravlja Metković zadržava pravo, do donošenja odluke o izboru, poništiti ovaj natječaj.
Prijave na natječaj predaju se u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno u rokovima naznačenim u tekstu natječaja od dana objave natječaja na adresu: Dom zdravlja Metković, Ante Starčevića 12, Metković, s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto specijalist ginekologije i opstetricije“. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Objavom obavijesti o izboru kandidata na mrežnoj stranici Doma zdravlja Metković, u roku od osam dana od dana izbora kandidata, kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.
NAPOMENA: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Hrvatski zavod za javno zdravstvo jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
 
 
                                                                                                               RAVNATELJ:
                                                                                                               mr. Mihovil Štimac, dipl.oec
 
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
  • pismena zamolba: Ante Starčevića 12, Metković 20350