STRUČNI SURADNIK PEDAGOG/PEDAGOGINJA


Radno mjesto


KOROG, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
 • Na određeno; povećan opseg posla
 • pripravnik

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
10.6.2019.
17.6.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
mađarski jezik
Traži se pripravnik
 
NATJEČAJ ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA / PRIPRAVNIŠTVA
Na temelju upute Ministarstva znanosti i obrazovanja (Klasa : 602-02/18-07/00459,  Urbroj: 533-05-19-0013 od 2. svibnja  2019.  god) o provedbi mjere „ stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva „ ) čiji je nositelj  Hrvatski zavod za zapošljavanje , ravnateljica  Osnovne škole  Korog,  raspisuje
 
NATJEČAJ
ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS STRUČNOG SURADNIKA-PRIPRAVNIKA
 
 1. STRUČNI SURADNIK, PEDAGOG/PEDAGOGINJA,  1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom .
 
Uvjeti:
Kandidati trebaju imati odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17 i 68/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).
             Posebni uvjeti:
Poznavanje mađarskog jezika sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine (NN br. 51/00).
             Uz zamolbu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
*  Životopis
 • Vlastoručno potpisanu prijavu
 • Domovnicu
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • Preslika osobne iskaznice
 • Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZZMO-a
   
  Priložiti preslike navedenih dokumenata, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da nakon izbora dostavi izvornike istih.
  Kandidat/kinja koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. Stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17.) treba dostaviti dokaze iz st.1.čl.103. istog Zakona.
  Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:  https:/branitelji.gov.hr/oministarstvo/djelokrug/mjere/zaposlavanje-i-obrazovanje/826
   
  Prijave se mogu dostaviti osobno ili poslati putem pošte na adresu: Osnovna škola Korog, I.L.Ribara 22, Korog 31207 Tenja, s naznakom „za natječaj za pripravnika“.
  Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
  Natječaj vrijedi od 10. lipnja do 17. lipnja 2019.
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
   
                                                                                                                  
   
                                                                                                                  Ravnateljica:
                                                                                                                   Rožika Kel
   


Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA "KOROG"
 • osobni dolazak: KOROG, I.L.RIBARA 22
 • pismena zamolba: KOROG, I.L.RIBARA 22 ; 31207 TENJA