POMOĆNI RADNIK/RADNICA


Radno mjesto


SOLIN, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
4
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
15.10.2018.
23.10.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97; 107/07 i 94/13), UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK –SOLIN raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova na radnom mjestu:

POMOĆNA RADNICA  -  
 4 (četiri) izvršitelja/ice na određeno vrijeme  s punim radnim  vremenom za rad u Solinu,

Uvjeti:  Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)) i
              Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme 
              ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):
- NSS, osnovna škola

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje prilažu:
• Životopis
• Dokaz o stečenoj stručnoj premi
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu
• Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
- Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)
• Dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave natječaja na adresu:
DJEČJI VRTIĆ  CVRČAK – SOLIN,  Zvonimirova 71, 21210 SOLIN.

Kandidati/inje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati/inje koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.102. Zakona, a koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja (link://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da DJEČJI VRTIĆ CVRČAK-SOLIN može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ CVRČAK - SOLIN
pismena zamolba: ZVONIMIROVA 71, SOLIN