ADMINISTRATIVNI REFERENT- SUDSKI ZAPISNIČAR (M/Ž)


Radno mjesto


ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
15.9.2020.
24.9.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11,  34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19.)  uz prethodno odobrenje  Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-02/20-04/494;  URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 7. kolovoza 2020. Općinski sud u Zadru  raspisuje 

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme  
 
za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar - 1 (jedan)  izvršitelj/ica  - radno mjesto III. vrste na određeno vrijeme  do povratka službenice sa rodiljnog i roditeljskog dopusta
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili druge odgovarajuće struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas mogu se javiti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan  probni rad od 2 mjeseca.
 
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na oglas potrebno je navesti  osobne podatke podnositelja prijave  (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, mobitela, po mogućnosti e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
- životopis  
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la
- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka  
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od  8 dana od objave oglasa na  web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave,  (www.uprava.gov.hr),  neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Zadru, Borelli 9, 23000 Zadar,  Uz naznaku »za oglas Uredu predsjednika suda«.


Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima  njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je,  pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina  uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda  da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Komisiju za provedbu oglasa  (u nastavku teksta: Komisija)  imenuje predsjednik suda.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa čije su prijave pravodobne i potpune i obavlja s njima razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od provjere daktilografskih sposobnosti (prijepis)  i  razgovora s kandidatima (intervju).
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua)  objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju) na web stranicama ovog suda.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici  Općinskog suda u Zadru
(http://sudovi.pravosudje.hr/oszd).
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Zadru  http://sudovi.pravosudje.hr/oszd.
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.         
 
 
 

Poslodavac


OPĆINSKI SUD U ZADRU
  • pismena zamolba: BORELLI 9