NASTAVNIK / NASTAVNICA NJEMAČKOG JEZIKA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
2 sata tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
6.11.2018.
14.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA
SPLIT, Teslina 4
raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta 
nastavnik/ca njemačkog jezika - 1 izvršitelj/ica za 2 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2019. godine 
Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj moraju ispunjavati uvjete za nastavnike propisane čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99). 
Uz prijavu sa životopisom koja se dostavlja na adresu Škole, kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta (dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama – za kandidate koji su ih dužni steći, dokaz o državljanstvu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  – ne starije od 6 mjeseci). 
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na Natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96 i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15), rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. 
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te su dužni priložiti dokaze propisane zakonom/propisom na koji se pozivaju.
Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st. 1. istog Zakona, a koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Srednja tehnička prometna škola iz Splita može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).

Poslodavac


SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA
pismena zamolba: TESLINA 47, 21000 SPLIT