PROFESOR/PROFESORICA KEMIJE


Radno mjesto


OROSLAVJE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
15 sati tjedno
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
10.9.2019.
18.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13.,  152/14., 7/17. i 68/18), članka 14. Pravilnika o radu te članka 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, ravnateljica Srednja škola Oroslavje donosi i objavljuje 10. rujna 2019. ODLUKU O RASPISIVANJU N A T J E Č A J A ZA RADNO MJESTO:
 
  • Nastavnik/ca kemije, 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 3 sata dnevno, 15 sati tjedno, 8 sati neposredno u nastavi do povratka na rad radnice koja se nalazi na bolovanju.
 
Uvjeti:
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa  sukladno Zakonu o radu moraju ispunjavati i uvjete prema člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članku 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.  
 
Prijave:
Srednja škola Oroslavje ne može zaposliti osobu za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati prijavljeni na natječaj obvezno se testiraju.

Obavijest o sadržaju i načinu testiranja, pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja, rok za objavu rezultata i rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole http://ss-oroslavje.skole.hr.
 
Prijave se dostavljaju na adresu:
Srednja škola Oroslavje
Ljudevita Gaja 1
49243 Oroslavje
s naznakom „za natječaj“
 
Kandidat je uz vlastoručno potpisanu prijavu dužan priložiti:
  • životopis
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojim se prikazuje radno-pravni status osiguranika
  • uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(izdano nakon objave ovog natječaja)
  • potpisanu izjavu o davanju privole kod zasnivanja radnog odnosa (klikom na link zaštita osobnih podataka na mrežnim stranicama Škole).
 
Pravo prednosti pri zapošljavanju
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, obvezan se na njega pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti sve dokaze o istom koje kandidati mogu preuzeti na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđivanom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (npr. rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Ostale napomene
Kandidirati se mogu osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije potpisivanja ugovora o radu priložiti originalne dokumente ili ovjerene preslike tražene dokumentacije.
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje o priznavanju istovrijednosti sukladno Zakonu o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, odnosno Zakona o reguliranju profesija i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.  

Poslodavac


Srednja škola Oroslavje
  • pismena zamolba: Ljudevita Gaja 1, Oroslavje 49243