REHABILITATOR/ICA


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
30.6.2020.
7.7.2020.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
Eugena Kvaternika 27
VUKOVAR
 
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 112-03/20-01/1
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-20-40
Vukovar, 29. lipnja 2020. godine
 
         
Na temelju članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo „Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar I, KLASA: 601-02/18-02/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-8 od 17. travnja 2018. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar (KLASA:, URBROJ: ) te Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju (KLASA: 910-04/16-09/72, URBROJ: 524-06-07-04-03/1-19-84) od 28. studenog 2019. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na svojoj  37. sjednici održanoj 29. lipnja 2020. godine, raspisuje
 
 
NATJEČAJ
 
 
Za obavljanje poslova:
 
REHABILITATOR/ICA
 • jedan (1) izvršitelj za rad na određeno nepuno radno vrijeme u sklopu Projekta: „Super je biti različit“ do 26. prosinca 2022. godine
 
„Natječaj za radno mjesto se provodi u sklopu projekta „Super je biti različit“ UP.02.1.2.01.0045 koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi kroz Poziv „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“ i za cilj ima razvoj, unaprjeđenje i provedba programa rada sa darovitom djecom i djecom s poteškoćama u razvoju, kako bi se osigurala njihova bolja socijalna integracija.“ Projekta traje do 26. prosinca 2022. godine.
 
 
 
UVJETI ZA RADNO MJESTO:
Za rehabilitatora/icu može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo „Narodne novine“ broj 10/97,107/07, 94/13. I 98/19.) i članka 3. stavka 2. točka 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Službeno glasilo „Narodne novine“ broj 133/97), prema kojem se na radno mjesto rehabilitatora/ice mogu javiti osobe po zanimanju fizioterapeut, odgojitelj, kineziterapeut, fonetičar, logoped i muzikoterapeut.
 
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeni vjesnik broj 10/97,107/07 i 94/13)
 
Kandidati uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu, u neovjerenoj preslici:
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (osobe koje nemaju položen stručni ispit obvezne su isti položiti u roku od godine dana od prijma u radni odnos),
 • kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci):
 • a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslika domovnice/osobne iskaznice.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. stavka 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Službeni vjesnik „Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natječaj, dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostavi i dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koje može naći na internetskoj stranici resornog Ministarstva https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražite na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Službeni vjesnik „Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih dokaza o ispunjavanju uvjeta, priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Povjerenstvo za provedbu natječaja, a koju imenuje ravnatelj DV Vukovar I, provest će razgovor (intervju).
Razgovoru će moći pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O vremenu provođenja razgovora, kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar I http://www.djecjivrticvukovar1.hr/index.php/dokumenti/natjecaji, najmanje tri dana prije održavanja istoga.
Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično ćemo objaviti u obliku inicijala i datuma rođenja.
Ukoliko se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju formalne uvjete, Povjerenstvo za provedbu natječaja može izabrati i drugu osobu sukladno članku 26. stavka 5. - 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
O rezultatima testiranja kao i izboru kandidata, kandidati će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Vukovar I http://www.djecjivrticvukovar1.hr/index.php/dokumenti/natjecaji.
Dostava odluke o prijemu svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave odluke na mrežnim stranicama Dječji vrtić Vukovar I.
 
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Dječji vrtić Vukovar I, E. Kvaternika 27, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za natječaj za rehabilitatora/icu - ne otvaraj“.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Natječaj traje od 30.6.-7.7.2020.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati, a protiv navedene obavijesti nema se pravo prigovora.
 
 
Predsjednica Upravnog vijeća
Kristina Ozdanovac
 
 
 
 
Dostaviti:
 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje
  Područna služba u Vukovaru
 2. Oglasna ploča DV Vukovar I
 3. Mrežne stranice Dječjeg vrtića Vukovar I       
 

 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
 • pismena zamolba: EUGENA KVATERNIKA 27, VUKOVAR