MEDICINSKI TEHNIČAR/KA


Radno mjesto


DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
3
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
 • Noćni rad
 • Rad vikendom i praznikom
 • 3i smjene

Nema smještaja
U cijelosti
14.10.2020.
22.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT I LICENCA KOMORE MED. SESTARA
Nije važno
Temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (''Narodne novine'' 61/18), sukladno odredbama Pravilnika o sistematizaciji  i unutarnjem ustrojstvu radnih mjesta, Dom za starije osobe Dubrovnik zastupan po  ravnateljici Marini Sambrailo, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
   1.   Za prijam u radni odnos na radno mjesto medicinska sestra/tehničar
      -  2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme
      -  3 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme (do povratka djelatnice s bolovanja/roditeljskog  
           dopusta)
          UVJETI:
 • SSS medicinskog usmjerenja
 • Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika, ili mogućnost polaganja istog
 • Odobrenje za samostalan rad, izdano od nadležne komore - licenca
 • Ne postojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' 157/13, 152/14, 99/15, 52/16)
       
Pored naprijed traženih uvjeta svi kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti :
 • Prijavu/molbu za posao
 • Dokaz o državljanstvu ( preslik domovnice )
 • Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe )
 • Preslik odobrenja/licence za samostalan rad -medicinske sestre
 • Potvrdu o podacimaevidentiranim u matičnojevidencije HZMO -a
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Privola za obradu osobnih podataka (preuzeti na web stranicama Doma ili osobno u prostorijama Doma)
 
Pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' 121/17):
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. – 3. Zakona, da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
a dodatne informacije o dokazima  koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju , potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama , HZZ-e, oglasna ploča Doma i na web stranici Doma za starije osobe Dubrovnik.
  
Prijave se šalju na adresu:
Dom za starije osobe Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 33, 20 000 Dubrovnik sa naznakom : ''Za natječaj ( navesti radno mjesto za koje se predaje). Ne otvaraj''.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja biti pozvani na intervju, a o  rezultatima natječaja će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Napomena: Mole se svi zainteresirani za prijavu na natječaje, da popune Privolu za obradu osobnih podataka koju mogu naći na internet stranicama Doma, na poveznici https://www.dzsino-dubrovnik.hr/dokumenti/privole/  ili preuzeti u prostorijama Doma od ponedjeljka do petka od 7,00 do 11,00 sati.

Poslodavac


DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK
 • pismena zamolba: Branitelja Dubrovnika 33, 20000 DUBROVNIK