MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
3
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • 2 smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
15.10.2020.
22.10.2020.
Terenski rad

Posloprimac


medicinska sestra/medicinski tehničar
Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Kategorija B
Nije važno

Opis poslova:
Poslovi medicinske sestre/tehničara -zdravstvena njega u kući pacijenta: zbrinjavanje oštećenja  integriteta kože,zbrinjavanje kronične rane, sprečavanje komplikacija dugotrajnog mirovanja, (primarno dekubitusa, kontraktura i tromboze) – aktivno i pasivno razgibavanje, kupanje nepokretnog ili polupokretnog bolesnika u krevetu ili kadi, toaleta i održavanje stoma, primjena lokalne i peroralne terapije i dr.

Potrebna zvanja: med.sestra/tehničar, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad  i vozački B kat. Medicinske sestre/tehničari sa završenom petogodišnjom školom trebaju imati odobrenje za samostalan rad  i vozački B kat.
 

NATJEČAJ
Za prijem u radni odnos:
Medicinska sestra/ tehničar, četiri izvršitelja na određeno vrijeme, zamjena za dugotrajno bolovanje i porodiljski dopust
 
UVJETI: za medicinsku sestru/ tehničara sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od 4 godine: med.sestra/tehničar - završena srednja medicinska škola općeg smjera,  položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, položen vozački ispit “B” kategorije.
UVJETI: za medicinsku sestru/ tehničara sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od 5 godina: med.sestra/tehničar - završena srednja medicinska škola općeg smjera,  odobrenje za samostalan rad i položen vozački ispit “B” kategorije.
 
Probni rad 1 mjesec. Rad na terenu, na području Karlovačke županije.
 

Rok za podnošenje ponuda je od 15.10.2020. do 22.10.2020. god.
 Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, Karlovac, dr.V.Mačeka 48, uz naznaku "Ponuda na natječaj".
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
životopis,
dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), 
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),  
uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad (licencu) 
preslik, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hravatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  ne stariju od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja
i preslik vozačke dozvole.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/ .
                                                                  
Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac. Obavijest o rezultatima odabira bit će objavljena na web stranici http://www.ustanovazanjegu-ka.hr/, u roku od 30 dana od dana  isteka roka za podnošenje ponuda.

 

Poslodavac


USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
  • pismena zamolba: DR. VLADKA MAČEKA 48, 47000 KARLOVAC