ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA


Radno mjesto


OTOK, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
3 sata tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
15.10.2020.
22.10.2020.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
DV“Žabica“Otok Dalmatinski                                                                                                                     Trg dr.F.Tuđmana 4                                                                                                                   Klasa: 112-03/20-01/01
Ur.broj: 2175/04-05-02-20/01
 
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće DV “Žabica“ Otok na svojoj 14. sjednici ,održanoj. 28.rujna  2020.g donosi odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J A
za radna mjesta
 1. Medicinska sestra,1 izvršitelj/ica, 3 sata tjedno,na određeno vrijeme do 30.06.2021.  Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13,čl.24.,25.)
  Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedeće
  dokumentacije:
        -     dokaz o stručnoj spremi
        -     dokaz o položenom stručnom ispitu
        -     utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,
        -     dokaz o radnom stažu( potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
              ili presliku radne knjižice)
        -     uvjerenje u nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i              obrazovanju („NN“ 10/97., 107/07., 94/13.)
       -     domovnicu
       -      životopis
  Kandidati za radno mjesto pod 1. i 2. - pisana suglasnost poslodavca za dopunski rad prema Zakonu o radu (NN 93/14)
   
  Kandidati koji će se u prijavi pozvati na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.
  Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
  https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskograta-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji.
   
  Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužne su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
   
  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja  natječaja na oglasnim
  pločama vrtića, službenoj stranici Dječjeg vrtića ‘Žabica, odnosno na web stranici
  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od  15. 10. do 22.10.2020. godine.
  Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom šalju se  poštom
  preporučeno na adresu:
  Dječji vrtić Žabica,Trg dr.Franje Tuđmana 4, 21238 Otok - za natječaj
   


Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ ŽABICA
 • pismena zamolba: D.V.ŽABICA, UPRAVNO VIJEĆE (ZA NATJEČAJ) TRG dr.F.