SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
15.10.2020.
23.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Obrtnička škola Koprivnica raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos za sljedeća radna mjesta:
 
7. Spremačica m/ž – puno radno vrijeme, na određeno radno vrijeme do 6 mjeseci
 
Mjesto rada: Obrtnička škola Koprivnica
 
Uz pisanu prijavu treba priložiti:
  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi/zvanju (neovjerena preslika)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci (neovjerena preslika)
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).
 
Uvjeti natječaja:
  • prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) ) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Izrazi napisani u muškom rodu neutralni su i odnose se na oba spola.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
 
S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravodobne provest će se testiranje i razgovor (intervju).
U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave.
Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje te vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na mrežnoj stranici Obrtničke škole Koprivnica http://www.ss-obrtnicka-koprivnica.skole.hr najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
 
Pisane prijave podnose se u roku 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Obrtničke škole Koprivnica i to neposredno ili preporučeno na adresu: OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, TRG SLOBODE 7, 48 000 KOPRIVNICA.
Natječaj je objavljen 15. 10. 2020.
 
Obavijest o izboru bit će objavljena na mrežnoj stranici Obrtničke škole Koprivnica (http://www.ss-obrtnicka-koprivnica.skole.hr).

Poslodavac


OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA
  • pismena zamolba: Trg slobode 7, 48 000 Koprivnica