SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
15.10.2020.
22.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne novine,, broj: 87/2008, 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/18., 98/19. i 64/20.), III. gimnazija Osijek objavljuje
 
NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnoga odnosa na radnom mjestu spremač/ice 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (zamjena).
 
Uvjeti: završena osnovna škola
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Uz vlastoručno potpisane prijave na natječaj kandidati su dužni priložiti :
  • životopis,
  • presliku domovnice,
  • presliku dokaza o stručnoj spremi,
  • presliku rodnog lista,
  • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u izvorniku (ne starije od 30 dana),
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
Prijavu i dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kandidati trebaju dostaviti na adresu škole:
III. gimnazija Osijek, 31000 Osijek, K. Firingera 14, s naznakom ,,za natječaj spremač/ica“,.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i III. gimnazije Osijek.
Kandidati koji sukladno posebnim propisima ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo koje se ostvaruje samo pod jednakim uvjetima i priložiti potvrdu o priznatom statusu i svu ostalu propisanu dokumentaciju.
Za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema članku 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine,, broj: 121/2017.)  kandidati  koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
Kandidati koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj i ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na intervju. Škola će na web stranici objaviti listu kandidata, vrijeme i mjesto održavanja intervjua najmanje 3 (tri) dana prije provođenja intervjua. Za kandidate koji ne pristupe provođenju intervjua smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.
U skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (,,Narodne novine,, broj:42/18.) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici škole.
Zaprimljena dokumentacija vraća se uz osobni dolazak.
Natječaj objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i III. gimnazije Osijek dana 15.10.2020.  i traje do 22.10.2020.     

Poslodavac


III.GIMNAZIJA OSIJEK
  • pismena zamolba: K. Firingera 14, 31000 Osijek