10. RAVNATELJ/ICA UPRAVE


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
26.10.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
4 godine
Sukladno članku 45. i 74.a stavku 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu
Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
10. UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA, STRATEŠKO PLANIRANJE, REGULATIVU, EU POSLOVE I IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 372.)
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenih znanosti –polje ekonomija,
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit odgovarajuće razine,
- znanje rada na računalu,
- znanje engleskog ili njemačkog jezika,
- istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela.
Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit, odnosno državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita, u zakonom propisanom roku. Državni ispit nije dužan/a polagati kandidat/kinja koji/a ima položen pravosudni ispit.
Javni natječaj provodi komisija koju imenuje ministar.
Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu.
Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama provodi ministar ili osoba koju on za to ovlasti.
Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua), ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine predložit će Vladi Republike Hrvatske kandidata/kinju za imenovanje. Za predloženog/u kandidata/kinju provest će se sigurnosna provjera sukladno posebnim propisima.
Ravnatelja/icu imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine, na temelju prijedloga ministra i rezultata sigurnosne provjere.
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći bit će objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mgipu.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine  https://mgipu.gov.hr najmanje 5 (pet) dana prije održavanja razgovora (intervjua).
Za kandidata/kinju koji/a nije pristupio/la razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
U obrascu prijave na javni natječaj, koji se može naći na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine   https://mgipu.gov.hr potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave na javni natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.
Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
Uz obrazac prijave na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome),
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu
odnosno uvjerenje/svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu,
- podatke o ispunjavanju uvjeta istaknutih rezultata u području od značaja za rad državnog tijela sukladno članku 4. stavku 4. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (Narodne novine broj 77/07, 13/08 i 81/08) i
- dokaz o znanju svjetskog/engleskog ili njemačkog jezika i to neovjerenu presliku indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz kojeg  je vidljivo da je položen strani jezik ili neovjerenu presliku potvrde škole stranih  jezika.
Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja je dužan/na predočiti izvornik.
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije predlaganja Vladi Republike Hrvatske za imenovanje, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, s naznakom »Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvaraj«.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidatom/injom prijavljenim/om na natječaj smatrat će se samo onaj/a kandidat/kinja koji/a je podnio/ijela pravodobnu i potpunu prijavu i koji/a ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja Vlade Republike Hrvatske o imenovanju ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva  na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine  https://mgipu.gov.hr te mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, https://mpu.gov.hr.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Poslodavac


MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
  • pismena zamolba: Ulica Republike Austrije 20, Zagreb