ODGOJITELJ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU


Radno mjesto


CAVTAT, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
23.10.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit;
Nije važno
Odlukom Upravnog vijeća od 12 .listopada   2020 -. godine Dječji vrtić Konavle  objavljuje
 N A T J E Č A J
za radno mjesto
- odgojitelj ( za rad s djecom s teškoćama u razvoju )  – na određeno i puno radno vrijeme..............................................................................................................2 izvršitelja m/ž
- odgojitelj ( za rad subotom  )  – na određeno i nepuno (0,5) radno vrijeme.............................................................................................................4  izvršitelja m/ž
za vrijeme trajanja projekta  Otvorimo Južna vrata Lijepe naše– kodni broj: UP.02.2.2.08.0065
Uvjeti:
- prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i
Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u dječjem vrtiću (NN 10/97).
- stručni ispit, a na natječaj se mogu prijaviti i osobe bez položenog stručnog ispita uz uvjet
polaganja istog u zakonskom roku.
Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o
predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom
statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti dokaz o nezaposlenosti.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- dokaz o završenom školovanju
- dokaz o položenom stručnom ispitu, ako je isti položen
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko
 osiguranje)
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o
 predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja):
 a. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 (čl. 25. stav 2. Zakona o predškolskom odgoju),
 b. potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni
 postupak (čl. 25. stav 4. Zakona o predškolskom odgoju)
- izjava kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja (nakon izbora, a
 prije sklapanja ugovora o radu)
Isprave se mogu priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Natječaj je otvoren od 16 .listopada   do 23. listopada  2020. godine i to je krajnji rok za podnošenje
prijave na natječaj.
Natječaj se objavljuje na web stranici Općine Konavle  i oglasnoj ploči
Vrtića, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom na adresu:
Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b., 20210 Cavtat  s naznakom “za natječaj –
odgojitelj”.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, nakon čega će kandidati
moći osobno preuzeti svoju dokumentaciju u Tajništvu Dječjeg vrtića Konavle, Put od Cavtata b.b., ili
će im ista na zahtjev biti vraćena poštom.
 

Poslodavac


PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ KONAVLE
  • pismena zamolba: Put od Cavtata b.b., 20210 Cavtat