VIŠI/A STRUČNI/A REFERENT/ICA ZA STUDENTSKE POSLOVE U ZAGREBU


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
16.10.2020.
26.10.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Sveučilište  u Zagrebu Učiteljski Fakultet, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb
RASPISUJE NATJEČAJ
1.) Raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za: radno mjesto - položaj II. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv radnog mjesta: viši referent za studentske poslove u Zagrebu, jedan izvršitelj (m/ž) te sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Uvjeti:
1. završen preddiplomski studij – prvostupnik, odnosno prijašnji VŠS,
2. jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
3. poznavanje rada na računalu (MS Office),
4. poznavanje engleskog jezika,
5. probni rad tri (3) mjeseca.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:
1. životopis,
2. presliku domovnice i osobne iskaznice,
3. dokaz o radnom iskustvu - presliku radne knjižice odnosno presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazama podataka Zavoda u vrijeme podnošenja prijave na natječaj, ili i drugi dokaz,
4. presliku svjedodžbe ili diplome,
5. dokaz o poznavanju engleskog jezika.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Za pristupnike prijavljene na natječaj, radi provjere znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta može se provesti razgovor (intervju) i/ili testiranje - pisana provjera znanja poznavanja rada na računalu (MS Office) i engleskog jezika. U slučaju provedbe navedenih provjera razgovorom (intervjuom) i/ili testiranjem - pisanom provjerom znanja kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme trajanja natječaja i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka, potvrda i sl.).
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Uz prijavu se prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, a podnosi se isključivo poštom. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od zadnje objave natječaja u medijima, na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb, s naznakom: “Za javni natječaj – Kadrovska služba“.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju i koja je vlastoručno potpisana.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.
Prijavom na natječaj pristupnici izričito izražavaju suglasnost da Učiteljski fakultet u Zagrebu može, kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima. Pristupnici u svakom trenutku mogu zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: marin.zuzul@ufzg.hr. Ukoliko pristupnik zatraži prestanak daljnje obrade tijekom trajanja natječajnog postupka smatrati će se da je isti povukao svoju prijavu te se njegova prijava neće uzeti u obzir prilikom odabira te izuzeti iz daljnjeg razmatranja.
Rezultati izbora bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu https://www.ufzg.unizg.hr/uciteljski-fakultet-sveucilista-u-zagrebu/natjecaji/.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET
  • pismena zamolba: Savska cesta 77, Zagreb