ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
26.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Četiri rijeke, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Četiri rijeke raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj (m/ž)
-  2 izvršitelja/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za porodiljni dopust)

Uvjeti za radno mjesto: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
Opis poslova:pravovremeno izrađuje godišnji i mjesečni plan rada te dnevni program rada, - svakodnevno se priprema za neposredan rad s djecom, - vodi svu potrebnu pedagošku dokumentaciju - kontinuirano skrbi o povjerenoj djeci ostvarujući planirane zadaće njege, odgoja, obrazovanja i zdravstvene zaštite djece - svakom djetetu pruža i osigurava jednake mogućnosti u svim segementima dnevnog rada s djecom 7 - skrbi i potiče pravilan psihofizički razvoj djece i formiranja osnovnih higijenskih navika djeteta - primjenom provjerenih i verificiranih metoda i postupaka vrši utjecaj na razvoj intelektualnih i drugih psihofizičkih sposobnosti djece - potiče i razvija radoznalost kod djece omogućavajući im stjecanje elementarnih znanja o prirodi, životu i radu ljudi, te usmjeravanjem njihove aktivnosti doprinosi obogaćivanju dječjeg iskustva - zadovoljava potrebe djece za igrom, zajedničkim radom i životom, te utječe na pozitivan emocionalni i socijalni razvoj, kao i na formiranje pozitivnih moralnih osobina i radnih i kulturnih navika - permanentno čuva i doprinosi unapređivanju zdravlja djece - priprema djecu za nastavak odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama odgoja i osnovnog obrazovanja - skrbi o higijeni, urednosti i čistoći kao i o estetskom izgledu prostorije u kojoj borave djeca, didaktici i igračkama koje koriste djeca - surađuje s roditeljima i s društvenom zajednicom - obavlja i ostale poslove iz djelokruga svog radnog mjesta - svakodnevno planira i valorizira rad te uredno vodi pedagošku dokumentaciju - prema potrebi radi mentorske poslove - izvršava i ostale zadaće po nalogu ravantelja.

Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
  3. dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
  4. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
  5. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  6. životopis
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 Zamolba na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostavrenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
  
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih ili prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.
Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 26.10.2020. godine na adresu Dječji vrtić Četiri rijeke, Grge Tuškana 9a, 47000 Karlovac s naznakom :“Za natječaj za izbor odgojitelja (zamjena za porodiljni dopust)     - ne otvarati“.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici www.vrtic-cetiririjeke.hr
 
Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih pojašnjnja.
 Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Četiri rijeke u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Četiri rijeke dana 16.10.2020. godine.

 


 

Poslodavac


Dječji vrtić Četiri rijeke
  • pismena zamolba: GRGE TUŠKANA 9A, 47000 KARLOVAC