ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


PERUŠIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
24.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Opis posla: provodi odgojno – obrazovni program rada s djecom rane i predškolske dobi i stručno promišlja odgojno – obrazovni proces u odgojno – obrazovnoj skupini. Pravodobno planira, programira i vrednuje odgojno – obrazovni rad u dogovorenim razdobljima. Prikuplja izrađuje i održava sredstva za rad s djecom te vodi brigu o estetskom i funkcionalnom uređenju prostora za izvođenje različitih aktivnosti. Radi na zadovoljenju svakidašnjih potreba. Potreba djece i njihovih razvojnih zadaća te potiče razvoj svakog djeteta prema njegovim sposobnostima. Sudjeluje u kolektivnom i individualnom stručnom usavršavanju prema planu ustanove

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pahuljica, Žabička 4, objavljuje
N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto
 
ODGOJITELJ/ICA  - 1 izvršitelj, VŠS (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću Pahuljica, Žabička 4, Gospić u područnom vrtiću u Perušiću, na određeno puno radno vrijeme.
 
Uvjeti za radno mjesto  su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.).
Kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97.,107/07. , 94/13. i 98/19) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97.).
  Uz zamolbu treba priložiti:
 • životopis,
 • presliku dokaza ostručnoj spremi,
 • elektronički zapis od HZMO,
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak za prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • dokaz o državljanstvu,
 • presliku rodnog lista.
   
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“broj 121/17. i 98/19). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf .
  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Vrtića), na adresu Dječji vrtić Pahuljica, Žabička 4, 53 000 Gospić. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA
 • pismena zamolba: Žabička 4, 53 000 Gospić