ČISTAČ/ČISTAČICA


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Bez naknade
16.10.2020.
24.10.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod, ul.K.Jelene br.26, 35000 Slavonski Brod, sukladno odredbama čl.5. “Pravilnika o radu, unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod“ ,  raspisuje:
 
                                                                    NATJEČAJ
za prijem u radni odnos za rad u Domu  za starije i nemoćne Slavonski Brod i dislociranoj jedinici  Doma, Dom sv. Vinko Nova Kapela

- čistač/ica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
 • NKV- osnovna škola
 • probni rad 1 (jedan) mjesec
Opći uvjeti uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 • dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika)
 • zamolba sa životopisom
 • domovnica
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju (original-ne starije od 30 dana)

Prijave kandidata se podnose u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim Novinama , osobno ili poštom na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe, Kraljice Jelene 26. Slavonski Brod, sa naznakom « Natječaj za prijem u radni odnos»(navesti naziv radnog mjesta).
Natječaj će se objaviti na web stranici Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod www.dom-sb.hr , Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr. , tjedniku „Posavska Hrvatska“ i službenom listu Narodne Novine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Podnošenjem prijave na Natječaj, kandidati su izričito suglasni da Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Do donošenja odluke o odabiru kandidata, poslodavac zadržava pravo u potpunosti ili djelomično poništiti natječaj.
Obavijest kandidatima u zakonskom roku.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebe dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim, dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Osoba koji uz traženu dokumentaciju dostavlja i dokumentaciju radi ostvarivanja prava Svu navedenu dokumentaciju dostaviti  u originalu ili ovjerenoj preslici.
Temeljem odredbi čl.5. toč.5.2.3,„Pravilnika o radu i unutarnjem ustroju Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod“,prije izbora kandidata prijavljenih na natječaj koji u potpunosti ispunjavaju uvjete sukladno dostavljenoj dokumentaciji, mogu se provjeriti i njegove stručne i radne sposobnosti.
Prethodno provjeravanje sposobnosti provodi povjerenstvo koje za to ovlasti ravnatelj , na jedan ili više slijedećih načina :
 • Testiranjem kandidata
 • Određivanjem kandidatima da obave neki posao
 • Razgovorom s kandidatima / intervju
Kandidat/kandidatkinja koji/a nije pristupio/la provjeri stručne i radne sposobnosti više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom u postupku.
Izabrani kandidat/kandidatkinje pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja Odluke o prijmu u radni odnos, dostavi izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem  od prijma u radni odnos.

Poslodavac


DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAVONSKI BROD
 • pismena zamolba: KRALJICE JELENE 26, SLAVONSKI BROD