STRUKOVNI UČITELJ/UČITELJICA PRAKTIČNE NASTAVE U TROGODIŠNJEM STRUKOVNOM PROGRAMU AUTOMEHATRONIČAR


Radno mjesto


GRUBIŠNO POLJE, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
18 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
23.10.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Uvjeti natječaja:
Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa  sukladno Zakonu o radu, kandidat treba ispunjavati posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama koji su propisani odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/18 i 64/20 ), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09,24/10, 22/13 i 25/18), Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99) te nastavnim planom i programom (strukovnim kurikulumom).
U radni odnos ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- životopis,
- presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
- presliku domovnice odnosno dokaza o državljanstvu,
- presliku dokaza da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a koji ne smije biti stariji od dana raspisivanja natječaja
- presliku elektroničkog zapisa ili potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici jer se natječajna dokumentacija ne vraća kandidatima, a izabrani kandidat dužan je dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku prije sklapanja ugovora o radu.
U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti adresu, odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.
Kandidat  koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima i želi to pravo konzumirati, dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo  i uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat  koji ima pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Kandidati čije su prijave na natječaj pravodobne, potpune i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su na Poziv povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata pristupit procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Škole – http://ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr/upload/ss-bkasica-grubisnopolje/images/static3/943/File/Pravilnik%20o%20postupku%20zaposljavanja.pdf
 
Kandidati koji ne pristupe procjeni odnosno testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.
 
Procjena, odnosno testiranje kandidata  provodit će se sukladno odredbi članka 13. stavka 1., točke 1.  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje –http://ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr/upload/ss-bkasica-grubisnopolje/images/static3/943/File/Pravilnik%20o%20postupku%20zaposljavanja.pdf
 
Svaki kandidat prijavom na natječaj i dostavom dokumentacije daje izričitu privolu za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  osobno u tajništvo Škole svaki radni dan od 700 do 1500 sati ili putem pošte na adresu: Srednja Škola Bartola Kašića Grubišno Polje, Bartola Kašića 1, 43290 Grubišno Polje – s naznakom: „za natječaj“.
 
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja (od 16. listopada 2020. do 23. listopada 2020.).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole (http://ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr/natjecaji_za_zaposljavanje) u  roku 15 dana od dana izbora.
 
 
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnim pločama Škole  i mrežnoj stranici Škole http://ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr/natjecaji_za_zaposljavanje
Izrazi korišteni u ovom natječaju koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
 

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA
  • pismena zamolba: SŠ BARTOLA KAŠIĆA G.POLJE