SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
24.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 13. Pravilnika o radu OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica od 10. srpnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-01/7, URBROJ: 2137-29-19-01/45) i članaka 5., 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica od 24. listopada 2019. Godine (KLASA: 602-02/19-01/7, URBROJ: 2137-29-19-01/74), ravnateljica Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica dana 16. listopada 2020. godine raspisuje
 
NATJEČAJ za prijam u radni odnos:
 
Spremač/ica - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog radnika (puno radno vrijeme, 40 sati tjedno)  
Mjesto rada: OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Školska 5, 48 000 Koprivnica
 
UVJETI:
  • Opći uvjeti prema Zakonu o radu („Narodne novine“ broj  93/14, 127/17, 98/19) i prema članku 10. stavak 3. Pravilnika o radu Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica – završena osnovna škola.
 
Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20).
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
  • životopis,
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o državljanstvu (domovnica),
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano u vrijeme trajanja natječaja),
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u preslici ili kao eletronički zapis.
U prijavi na natječaj potrebno je navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.
 
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj 82/08 i 69/17).
 
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ “Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica
Obavijest o sadržaju i načinu procjene odnosno testiranja kandidata te o vremenu i mjestu održavanja bit će objavljena u roku 5 dana od isteka roka za dostavu prijave na natječaj na mrežnoj stranici škole http://www.osang-kc.hr/index.php/natjecaj .
 
Svi osobni podaci prikupljeni na temelju natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmtarati.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja (16.10.-24.10.2020.).
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Školska ulica 5, 48 000 Koprivnica s naznakom „Za natječaj –  spremač/ica“. 
Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice škole www.osang-kc.hr najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI
  • pismena zamolba: Školska ulica 5, 48 000 Koprivnica