MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ILI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA U SESTRINSTVU U TIMU T1/2


Radno mjesto


KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
24.10.2020.
Terenski rad

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska

1 godinu
Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA:003-01/20-01/18, Ur.broj: 2140-43-05-20-4 od  30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ  KLASA:500-01/20-01/85, Ur.broj:2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine, u svezi s člankom 24.Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17.), Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje
 
JAVNI  NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radna mjesta

 
 1. Medicinska sestra/tehničar ili provostupnik/prvostupnica sestrinstva u timu T1/T2 -  1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme i 1 (jedan)  izvršitelj/-ica na određeno vrijeme uz probni rad od  mjesec dana, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Uvjeti:
 - medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/ prvostupnica sestrinstva,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, izuzev ako su
  završile/li obrazovanje u trajanju od pet godina,
- odobrenje za samostalan rad,
- položen stručni ispit,
- vozačka dozvola B kategorije
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu(presliku domovnice),
 • presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZZMO,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslikusvjedodžbe ili diplome),
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore,
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz (npr. dostaviti ugovor o radu ili potvrdu poslodavca) o traženom radnom iskustvu u struci, samo za radna mjesta za koja je radno iskustvo propisano kao uvjet,
 • preslika vozačke dozvole s obje strane (samo za radno mjesto pod brojem 2) .
 
Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju  svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje,  te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.
Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Zavoda, web stranci Zavoda,  te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti  pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima  sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze utvrđene posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.
Ukoliko se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima,  dužni  su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103.stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji- ) ) .
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici  Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.
Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.
Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1,  s naznakom „ Za natječaj“,   u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

Poslodavac


Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske Županije
 • pismena zamolba: Krapina, Mirka Crkvenca 1