ODGOJITELJ/ICA - VODITELJ/ICA PREDŠKOLE


Radno mjesto


KUMROVEC, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
6 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
26.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec (Klasa: 601-02/20-01/7, Urbroj: 2135-01-20) raspisuje se
 
N  A  T  J  E  Č  A  J
 
za radno mjesto ODGOJITELJA/ICE (VODITELJA/ICE PREDŠKOLE) – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (6 sati tjedno) od 1.11.2020.-31.05.2021.
          
Uvjeti: prema  čl. 24 i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec (Klasa: 601-02/19-01/26,Ur br. 2135-05-19-2):
 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
- položen stručni ispit
- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona
- probni rad u trajanju 6 mjeseci
 
Uz prijavu je potrebno priložiti:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
- uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova (čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
- uvjerenje o nekažnjavanju kandidata sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), izdano u tijeku trajanja natječajnog postupka
- dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz evidencije HZMO, ne stariji od dana objave natječaja
- životopis.
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17.), članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/91,77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se najkasnije do 26.10.2020. g. na adresu: Dječji vrtić „Jaglac“ Kumrovec, Antuna Mihanovića 8, 49295 Kumrovec – za Natječaj -odgojitelj (voditelj predškole).
Zakašnjele prijave, kao i prijave bez dokaza o ispunjenju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Oglas je objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec, web stranici Vrtića i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 16.10.2020. god.

Poslodavac


Dječji vrtić Jaglac
  • pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu natječaja