3. RAVNATELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; reizbor
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
26.10.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
4 godine
Na temelju članka 45. stavak 1. i 74.a stavak 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture
III.  UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE
3. ravnatelj/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, tehničke, biotehničke, humanističke ili prirodne struke,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela,
- pasivno razumijevanje engleskog jezika,
- položen vozački ispit B kategorije,
- poznavanje rada na osobnom računalu,
- položen državni ispit odgovarajuće razine.
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
Na navedena radna mjesta ne može biti imenovana osoba za čiji prijam u državnu službu postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Obvezni probni rad traje tri mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja navedenoga ispita u zakonom propisanom roku. Državni ispit nije dužan/a polagati kandidat/kinja koji/a ima položen pravosudni ispit.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte, naziv i redni broj radnog mjesta iz javnog natječaja na koje se osoba prijavljuje).
Prijavni obrazac nalazi se na web stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,  www.mmpi.gov.hr.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Osobe koje se prijavljuju za više radnih mjesta dužne su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima te navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu/Prijavni obrazac na natječaj podnositelji/ice su dužni/e priložiti sljedeće:
1. životopis;
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);
3. presliku diplome ;
4. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (neće se priznati dostava potvrde o stažu i plaći, s obzirom na to da ista ne sadrži potrebne podatke);
5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju najmanje četiri godine (presliku ugovora o radu kod poslodavca ili uvjerenja poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojem stupnju obrazovanja i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao poslove ili presliku rješenja o rasporedu na radno mjesto ili presliku ugovora o djelu pri državnom tijelu  ili dr.) ;
6. podatke o ispunjavanju uvjeta istaknutih rezultata u području od značaja za rad državnog tijela sukladno članku 4. stavku 4. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi („Narodne novine“ broj 77/07, 13/08 i 81/08);
7. presliku vozačke dozvole (samo za radno mjesto pod rednim brojem 1.,2.,3. i 5.);
8. dokaz o traženoj razini znanja engleskog jezika (za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2.,3.,4. i 5.)
9. preslik svjedodžbe o položenom državnom ispitu, odnosno uvjerenja/svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu.
Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja dužan/na je predočiti izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije predlaganja Vladi Republike Hrvatske za imenovanje, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od imenovanja.
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica u Ministarstvu provodi Komisija koju imenuje ministar.
Komisija utvrđuju koje su prijave na javni natječaj pravodobne i potpune i listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, te kandidate s te liste upućuje na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu.
Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama provodi ministar ili osoba koju on za to ovlasti.
Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) ministar će predložiti Vladi Republike Hrvatske kandidata/inju za imenovanje.
Za predloženog kandidata/inju provest će se sigurnosna provjera sukladno posebnim propisima.
Ravnatelja/icu imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog čelnika tijela na razdoblje od četiri godine.
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem, objaviti će se na web-stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, www.mmpi.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture www.mmpi.gov.hr, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja razgovora (intervjua).
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se neće smatrati kandidatom/kinjom.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o imenovanju izabranog/e kandidata/kinje na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr i web stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,
www.mmpi.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Protiv rješenja o imenovanju nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni/e kandidati/kinje ne zadovolje na intervju, ministar mora, prometa i infrastrukture će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
Osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj.
Napominjemo da je dokaze pod točkama 4. i 5. potrebno dostaviti kumulativno.
Iz dokumenta navedenog pod točkom 4. treba biti vidljivo da je kandidat bio prijavljen na poslove za koje je potreban stupanj obrazovanja koji je naveden u ovom natječaju u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto.
Iz dokumenta navedenog pod točkom 5. trebaju biti vidljivi poslovi za koje je potreban predmetni stupanj obrazovanja i vrijeme obavljanja tih poslova koje ne može biti kraće od zahtijevanog u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto u ovom natječaju.

Poslodavac


Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
  • pismena zamolba: PRISAVLJE 14, 10000 ZAGREB