ODGOJITELJ/ICA - PRIPRAVNIK/CA


Radno mjesto


ŠPIŠIĆ BUKOVICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
24.10.2020.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Traži se pripravnik
ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ICA
 
  • Jedan/na izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
 
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja – pripravnika na određeno puno radno vrijeme su:
• preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
 
Uz zamolbu kandidati prilažu:
•          Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/3) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N.133/97).(preslika diplome)
•          Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
•          Dokaz o hrvatskom državljanstvu
•          Životopis (vlastoručno potpisani)
•          Elektronički ispis iz evidencije HZMO-a
           
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave za natječaj uz potrebnu dokumentaciju podnose se na adresu: Dječji vrtić ''Čarobna šuma'' Špišić Bukovica, Vinogradska 6, 33404 Špišić Bukovica s naznakom ''Natječaj za odgojitelja-pripravnika''
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.
 

Poslodavac


Dječji vrtić "Čarobna šuma" Špišić Bukovica
  • pismena zamolba: Vinogradska 6, 33404 Špišić Bukovica