ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
24.10.2020.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelica“ raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:
ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme – rad u programu predškole
1. UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu sa ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.
2. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola
3. Prijava na natječaj mora biti potpisana
4. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:
-Životopis
-Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžbe)
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
-Domovnica
-Preslika osobne iskaznice
-Elektronički zapis o radno-pravnom statusu iz baze podataka Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela  navedenih u čl. 25 st. 1 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  94/13), ne starije od 6 mjeseci
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
5. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
6. Prijave za natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:
Dječji vrtić „Pčelica“, J. Hamma 2, 10000 Zagreb, uz naznaku: „Za natječaj“
7. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, odnosno: nepravodobne, nepotpune, nepotpisane i primljene elektronskim putem, neće se razmatrati
8. O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Poslodavac


DJEČJI VRTIć 'PČELICA'
  • pismena zamolba: J. Hamma 2, 10000 Zagreb