UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE


Radno mjesto


KLIS, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
19.10.2020.
27.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

NATJEČAJ
za radno mjesto

1. Učitelj/ica razredne nastave  –  1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, za rad u područnoj školi u Prugovu.

UVJETI: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
Posebni uvjeti  za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada

Poslove učitelja razredne nastave može obavljati osoba koja je završila (članak 105. stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.): integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima.

 


Odgovarajuća vrsta obrazovanja za učitelja razredne nastave propisana je člankom 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.).
STUDIJSKI PROGRAM I SMJER VRSTA I RAZINA STUDIJA STEČENI AKADEMSKI NAZIV
Učiteljski studij

 –     integrirani preddiplomski i diplomski studij     magistar primarnog obrazovanja (bez obzira na modul ili program)
 –     četverogodišnji dodiplomski stručni studij     diplomirani učitelj razredne nastave
    diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga premeta
 –     specijalistički diplomski stručni studij     stručni specijalist primarnog obrazovanja
 –     stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova     stručni prvostupnik (baccalaureus) primarnog obrazovanja
Učiteljski studij na hrvatskome i talijanskome jeziku
 –     integrirani preddiplomski i diplomski studij primarnog obrazovanja     magistar primarnog obrazovanja
 –     četverogodišnji dodiplomski stručni studij     diplomirani učitelj razredne nastave na hrvatskome i talijanskom jeziku

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske, dužan je dostaviti ispravu(e) kojom se dokazuje priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije i kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije. 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.

Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.)

U prijavi (zamolbi) na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, te po mogućnosti e-adresu).

Rok za primanje prijava (zamolbi) s dokazima o ispunjavanju uvjeta za traženo radno mjesto (životopis, preslika dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja, preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana od dana objavljivanja natječaja) je 8 dana od objave natječaja. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrana osoba dužna je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti sve navedene priloge u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09. i 120/16.).


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17. i 98/19.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Petra Kružića Klis, Klis (Vidi o tome: http://os-pkruzica-klis.skole.hr/upload/os-pkruzica-klis/images/static3/938/File/PRAVILNIK%20O%20POSTUPKU%20ZAPO%C5%A0LJAVANJA%20TE%20PROCJENI%20I%20VREDNOVANJU%20KANDIDATA%20ZA%20ZAPO%C5%A0LJAVANJE1.pdf).

Način procjene odnosno testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata objavit će se na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole (Vidi o tome: http://os-pkruzica-klis.skole.hr/natje_aji_za_zapo_ljavanje).

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Osnovna škola Petra Kružića Klis, Klis kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva Osnovne škole Petra Kružića Klis, Klis.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Petra Kružića Klis, Put svetog Ante 30, 21231 Klis, s naznakom „Za natječaj-razredna nastava (neodređeno)“.

Nepravodobne ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni putem javno dostupne mrežne stranice Škole u roku od petnaest (15) dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. U slučaju iz članka 25. stavka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Petra Kružića Klis, Klis kandidati će biti obaviješteni pisanom poštanskom pošiljkom.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.        

 Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA PETRA KRUŽIĆA KLIS
  • pismena zamolba: Put Sv. Ante 30, Klis