UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU


Radno mjesto


TAR-TORRE, ISTARSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; sezonski
30 sati tjedno
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
Djelomično
16.10.2020.
24.10.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

OSNOVNA ŠKOLA TAR-VABRIGA

SCUOLA ELEMENTARE TORRE-ABREGA

 

KLASA: 112-07/20-04/03

URBROJ: 2167-23-01-20-04

Tar, 16. listopada  2020.                                                                                          

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12. , 86/12. 126/12 Pročišćeni tekst , 94/13, 152/14, 7/17. , 68/18., 98/19 i 64/20.)  OSNOVNA ŠKOLA TAR-VABRIGA  raspisuje


NATJEČAJ
ZA POPUNU RADNOG MJESTA (M/Ž)

  1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU – 2 izvršitelja na određeno nepuno radno vrijeme za 30 sati  tjednog radnog vremena dok postoji potreba za  radom u produženom boravku, odnosno najduže do 18.06.2021.

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10., 90/11., 5/12. ,86/12., 126/12  Pročišćeni tekst, 94/13, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br.6/19. i 75/20).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za ne nastavničke studije)
  4. dokaz o državljanstvu
  5. rodni list
  6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontakt podatke (adresu, e-mail  adresu, telefonski broj ) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te eventualnog održavanja oglednog nastavnog sata ili druge praktične provjere.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat je dužan uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi pravo prednosti pri zapošljavanju na koje se poziva.

 

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st 1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom  koje može zatražiti i održavanje oglednog nastavnog sata odnosno druge praktične provjere.

 

Kandidat  koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.

 

Osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima moraju znati hrvatski jezik i latinično pismo u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada.

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja  na  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole (http://os-tar.skole.hr/natje_aji), na adresu OSNOVNA ŠKOLA TAR-VABRIGA, Istarska 21, 52465 Tar , s naznakom „za natječaj“.

 

Na natječaj se prilažu neovjerene preslike, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat će predočit izvornik.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Ravnateljica:

Andrea Baksa, prof.Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA TAR
  • pismena zamolba: 52465 Tar, Istarska 21