ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
23.10.2020.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N/N 10/97,107/07,94/13 i 98/19 ) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vladimira Nazora  raspisuje se
N A T J E Č A J
za obavljanje poslova radnog  mjesta :
1. ODGOJITELJ/ICA
dva (2) izvršitelja/ice –određeno , do povratka  privremeno odsutnih radnika na rad
Opis poslova : rad s djecom rane i predškolske dobi
Uvjeti  za radno mjesto: odgojitelj su uvjeti  prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07,94/13 i 98/19) i  Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).
Za oglašeno  radno  mjesto  mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Uz prijavu na natječaj kandidati  moraju  priložiti slijedeće dokumente:
1. životopis,
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi ,
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
4. dokaz o nepostojanju zapreka  za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ((N/N 10/97,107/07,94/13 i 98/19 )  :
- potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak(čl.25 stavak 2.) ne starija od šest mjeseci
- potvrda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.stavak 4.) ne starija od  šest mjeseci
5. dokaz o radnom stažu -  elektronski zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima
evidentiranim u  matičnoj evidenciji  HZMO (ne starije od dana objave natječaja)
Kandidat je dužan priložiti dokaz o promjenama prezimena/imena ukoliko je došlo do promjene u odnosu na priloženu dokumentaciju.
Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Sukladno odredbama Uredbe(EU)2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016.godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka , a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Prijave na natječaj s  dokumentacijom podnose se na adresu Dječjeg vrtića Vladimira Nazora, Zagreb, Rapska 1 s naznakom „ za natječaj za  odgojitelja – određeno-  do povratka privremeno odsutnih  radnika“ isključivo poštom.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od  dana objavljivanja natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Vrtića www.vrticvladimiranazora.zagreb.hr.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ VLADIMIRA NAZORA
  • pismena zamolba: Rapska 1, Zagreb