VIŠI STRUČNI SURADNIK / VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE


Radno mjesto


MARTIJANEC, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
27.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Ekonomija
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 29. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08,  61/11, 4/18, 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec raspisuje
 
                                                                            OGLAS
                                                   za prijam u službu na određeno vrijeme
                                                u Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec
 

 
 
1.   VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE (M/Ž) - 1 izvršitelj / izvršiteljica  
- na određeno vrijeme zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao
 
Stručni uvjeti:
  • magistar/magistrica ekonomske struke ili stručni specijalist/specijalistica ekonomske struke,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži stručno znanje magistra/ce ekonomske struke ili stručnog specijaliste/ce ekonomske struke,
  • poznavanje rada na računalu,
  • položen državni stručni ispit.
 
Prednost imaju kandidati/kinje koji imaju radnog iskustva i/ili znanja iz područja proračunskog računovodstva.
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisani odredbom članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.
 
Osoba se prima u službu uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
 
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
-  životopis
-  dokaz o hrvatskom državljanstvu, sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu - važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica odnosno domovnica,
-  diplomu
-   elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
-   potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.),
-   uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
-   vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
-   dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat ili vlastoručnu potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu),
-   uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu.
Prijavi na oglas prilažu se čitke i pregledne preslike dokumenata, koje ne moraju biti ovjerene.
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.
 
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) uz vlastoručni potpis.
 
Kandidati/kinje su dužni/e u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se usporedbom s opisom poslova radnog mjesta na koje su se javili moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
 
Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana, sadrži sve osobne podatke i sve priloge navedene u oglasu.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
 
Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji imaju urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz oglasa. Za kandidate/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
 
Kandidati/kinje prijavljeni/e na oglas dužni/e su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koje se popunjavaju oglasom, sadržaj i način na koji će se testirati kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na službenoj web-stranici Općine Martijanec https://opcina-martijanec.hr/.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet (5) dana prije testiranja na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči u prostorijama Općine Martijanec, Martijanec, Varaždinska ulica 64.
 
Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni/e su uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan/a je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavaju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom se podnese zaključno do 27.10.2020. godine na adresu: Općina Martijanec, Martijanec, Varaždinska ulica 64, 42232 Martijanec, u zatvorenim omotnicama s naznakom: "Ne otvaraj - Oglas za prijem u službu – Viši stručni suradnik za poslove lokalne samouprave".
 
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u zakonskom roku.

Opis poslova: sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem redu JUO-a Općine Martijenec.
 

Poslodavac


OPĆINA MARTIJANEC
  • pismena zamolba: Varaždinska ulica 64, Martijanec