SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
24.10.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 godinu
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/97 i 94/13); u daljnjem tekstu Zakon, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zapruđe“ raspisuje
NATJEČAJ
Za popunu radnog  mjesta:
SPREMAČ/ICA
• 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do 31. kolovoza 2021.
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakona, te Pravilnika o vrsti  stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
• Osnovna škola, probni rad 30 dana
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz pisanu vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:
• Dokaz o radno pravnom statusu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji – ne starije od dana objave natječaja)
• Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak    i
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak   (ne starije od dana objave natječaja), a sukladno članku 25. Zakona
• Životopis (vlastoručno potpisan).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.
Sukladno odredbi članka 103. st.3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (N.N. 121/17) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju trebaju priložiti: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Dječji vrtić „Zapruđe“, Zagreb, Baburičina 11 – „Za natječaj - spremačica“
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici vrtića www.vrtic-zaprudje.zagreb.hr
Natječaj je objavljen dana  16. listopada 2020. na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Natječaj traje do 24. listopada 2020. godine.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ ZAPRUĐE
  • pismena zamolba: Baburičina 11, Zagreb