SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


SESVETE
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
26.10.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, dalje: ZOR) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, dalje: ZOOOSŠ) i Statuta srednje škole Jelkovec, Vladimira Stahuljaka 1, Sesvete raspisuje se N A T J E Č A J za radna mjesta
- SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), uz probni rad u trajanju od (jednog) 1 mjeseca, zamjena za radnicu na bolovanju
- SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), uz probni rad u trajanju od (jednog) 1 mjeseca, zamjena za radnicu na rodiljnom, odnosno roditeljskom dopustu
Mjesto rada: Srednja škola Jelkovec, Vladimira Stahuljaka 1, Sesvete, a po potrebi temeljem pisane odluke ravnatelja i izvan sjedišta škole.
Uvjeti: prema članku 105. i 106. ZOOOSŠ-a i prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja KLASA: 602-03/19-10/01, URBROJ: 251-519-19-05, od 29. siječnja 2019. godine Posebni uvjet – završena osnovna škola
Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati trebaju dostaviti:
  • životopis (obavezno navesti adresu elektroničke pošte radi dostave poziva na provedbu postupka vrednovanja kandidata)
  • dokaz o stručnoj spremi
  • domovnicu ili elektronički zapis iz knjige državljana
  • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupka za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja
  • potvrda o evidentiranom radnom stažu (ako ga kandidat ima elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja)
  • privolu za obradu osobnih podataka dostupnu na mrežnim stranicama škole
    Isprave mogu biti priložene u neovjerenoj preslici, s potrebom dostave izvornih dokumenata na zahtjev Škole.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.), uz prijavu na natječaj dužan/dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf)
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz javnog natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.
Kandidati prijavljeni na natječaj prolaze vrednovanje, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja KLASA: 602-03/19-10/01, URBROJ: 251-519-19-05, od 29. siječnja 2019. i to jedan selekcijski postupak:
- razgovor članova Povjerenstva sa kandidatima
Provjera znanja u usmenom razgovoru vršit će se iz područja djelokruga obavljanja poslova spremača/ice u srednjoj školi sukladno Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi.
Na temelju provedene procjene kandidata povjerenstvo donosi svoje pisano obrazloženo mišljenje i predaje ga ravnatelju.
Rok prijave je 10 dana od dana objave.
Prijave se šalju na adresu: Srednja škola Jelkovec, Vladimira Stahuljaka 1, 10 360 Sesvete, s naznakom „za natječaj-spremač/ica, na određeno“ ili na e-mail ured@ss-jekovec.skole.hr.
Po isteku natječajnog roka, kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozivaju se na razgovor pred Povjerenstvom. O terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Srednje škole Jelkovec i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje vrijedi te traje od 16. 10. 2020. – 26.  10. 2020. godine.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem stranice Škole.

Poslodavac


Srednja škola Jelkovec
  • pismena zamolba: Vladimira Stahuljaka 1, 10360 Sesvete
  • e-mailom: ured@ss-jelkovec.skole.hr