UČITELJ / UČITELJICA PRIRODE, BIOLOGIJE I KEMIJE


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
34 sata tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
26.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Opis poslova: priprema i izvođenje nastave prirode, biologije i kemije

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 I 64/20), Osnovna  škola „Trsat“ Rijeka, Slavka Krautzeka 23, dana 16.10.2020. godine raspisuje 

NATJEČAJ za radno mjesto  UČITELJ/ICA PRIRODE, BIOLOGIJE I KEMIJE - 1  (jedan)  izvršitelj/ica na neodređeno nepuno  radno vrijeme (34 sata ukupnog tjednog radnog vremena) 

Uvjeti:  Kandidati uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 I 64/20) te uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20): a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
b) – studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka
– četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.
c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidat je dužan priložiti sljedeće: životopis presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi, presliku dokaza o državljanstvu  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja ­elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana .

Na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja se prima na radno mjesto uz probni rad od 6 mjeseci. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.  Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Pozivaju se osobe iz čl.102. st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz čl.103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.)  Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf - kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog članka. - kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama kojima dokazuju da ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Trsat“ Rijeka koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole.  Područja provjere i izvori za pripremu kandidata za testiranje, biti će naznačeni u pozivu za vrednovanje koji će biti objavljen na mrežnim stranicama škole http://www.os-trsat-ri.skole.hr/skola. Vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Škole najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za njegovo provođenje. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i drugom propisu.  Rok za dostavu prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.  

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Ponude s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola „Trsat“ Rijeka, Slavka Krautzeka 23 pod naznakom «ZA NATJEČAJ» O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni na mrežnim stranicama škole.  Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stanicama i oglasnoj ploči škole dana 16.10.2020. godine   KLASA: 112-01/20-01/2 URBROJ: 2170-55-01-20-1                                                                                                              

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA TRSAT
  • pismena zamolba: Slavka Krautzeka 23, Rijeka