SPREMAČ / ICA


Radno mjesto


LADIMIREVCI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
26.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07,  94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječji vrtić Maza Valpovo objavljuje     
 
NATJEČAJ
 
za prijam u radni odnos spremača/ice
 na neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od mjesec dana
 
 
Za prijam u radni odnos spremača/ice kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).
 
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
 
 • završena osnovna škola
   
  Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
  1. punoljetnost
  2. hrvatsko državljanstvo
  3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
  -  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
  4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).
   
  Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:
   
 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • presliku domovnice,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti
  (ne starije od 6 mjeseci):
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
b) potpisana izjava kandidata da nije pravomoćno osuđen na neko od prekršajnih i/ili kaznenih djela navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koji predstavljaju zapreku  za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maza Valpovo kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Opis posla: čišćenje i pranje površina i namještaja SDB, sanitarnih čvorova i popratnih prostorija, te vanjskih površina, spuštanje i dizanje krevetića.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravio, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta  ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  dostupne na
internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima, koji su gore navedeni, potražite na sljedećoj stranici:


https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20 dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20 prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.
 
Prijave s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti  poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Dječji vrtić Maza Valpovo, Prilaz Crvenom križu 3, 31 550 Valpovo u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Dječjeg vrtića Maza Valpovo, s naznakom „Upravno vijeće – natječaj za spremača/icu”.
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ MAZA VALPOVO
 • pismena zamolba: DV Maza, Prilaz Crvenom križu 3, Valpovo