MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR (PRVOSTUPNIK/ICA)


Radno mjesto


PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
24.10.2020.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potreban položen stručni ispit; ODOBRENJE ZA SAMOSTALNI RAD; državni stručni ispit za medicinsku sestru
1 godinu
OPĆA BOLNICA PULA  
OSPEDALE GENERAL DI POLA
 
JAVNI NATJEČAJ
Klasa: 100-01/20-01/37
Ur.broj: 2168/01-59-79-02-1/2-20-1

2. Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - s probnim radom od 3 (tri) mjeseca

a) Medicinska sestra/tehničar (prvostupnik) u Odjelu za transfuzijsku medicinu – 1 izvršitelj

Uvjeti natječaja pod rednim brojem 2. a):
 • Viša stručna sprema odgovarajućeg smjera
 • Najmanje godina dana radnog iskustva u struci (ne odnosi se na kandidate koji nemaju propisan obvezan pripravnički staž)
 • Odobrenje za samostalan rad

U dokumentaciji  za natječaj potrebno je priložiti:
 1. Vlastoručno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)
 2. Životopis
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Svjedodžbu / Diplomu tražene stručne spreme
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 6. Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 7. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana(obvezno i za kandidate bez radnog iskustva)
 8. Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženoradno iskustvo
   
Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine 100/18, 125/19) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.
 
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua.
Detaljnije na:
http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih podataka.pdf    
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/17,90/19), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92 do 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17,90/19) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta. Prije poziva na razgovor sa kandidatima za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, obavit će se psihološko testiranje u Općoj bolnici Pula.
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o istom će biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Pula. Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web stranici Opće bolnice Pula: http://www.obpula.hr/.
 
Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom ili se mogu predati osobno, radnim danom, u urudžbeni zapisnik na adresi: Zagrebačka 30, 52100 Pula, sa naznakom „Za natječaj“.
Potrebno je navesti klasu natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje.
 
Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama dana 16.10.2020. godine.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, zaključno sa 24.10.2020. godine.
 
Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Poslodavac


OPĆA BOLNICA PULA
 • pismena zamolba: Zagrebačka 30, 52100 Pula