UČITELJ/ICA MATEMATIKE


Radno mjesto


SESVETE
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
19.10.2020.
27.10.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)   Osnovna škola Jelkovec, Sesvete, Dragana Plamenca 1, raspisuje NATJEČAJ
- učitelj/ica matematike za 40 sati ukupnog tjednog vremena na određeno puno radno vrijeme – 2  izvršitelja. (bolovanje)
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta molimo poštom dostaviti na adresu škole: „Osnovna škola Jelkovec“ 10360 Sesvete,Dragana Plamenca 1, uz napomenu: ZA NATJEČAJ.
Kandidati koji mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim zakonima, dužni su u prijavu pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju.
Popis dokaza iz članka 103., stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelj/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine 42/18.), prijavom na natječaj, kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka iz natječajne
Dokumentacij u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Sukladno članku  10. i 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Jelkovec, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će proveden selekcijski postupak, održat će se razgovor – intervju.
Obavijest prijavljenim kandidatima o terminu održavanja razgovora-intervjua  koje će se održati u prostorijama Osnovne škole Jelkovec bit će objavljena na mrežnoj stranici Škole  www.os-jelkovec.skole.hr.,   pod rubrikom „natječaj“ najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor-intervju s kandidatima. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru-intervju smatrat će se da je odustao od prijave.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru putem mrežnih stranica škole www.os-jelkovec.skole.hr.  Škola vraća samo orginal ili ovjerene preslike  zaprimljene dokumentacije.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči ustanove.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti presliku:
  • diplomu ili potvrdu o završenom fakultetu/školi
  • rodni list
  • uvjerenje o nekažnjavanju
  • životopis
  • ispis staža (mirovinsko osiguranje)


Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA JELKOVEC
  • pismena zamolba: Dragana Plamenca 1, 10 360 Sesvete