DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIZANT/SPECIJALIZANTICA IZ PSIHIJATRIJE


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
31.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD
Nije važno

 
                Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, djelomičnog odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2020. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, KLASA: 131-01/20-01/201, URBROJ: 534-04-2-2/6-20-02 od 02. listopada 2020. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (”Narodne novine” br. 83/15) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje sljedeći
 
NATJEČAJ
ZA PRIJAM SPECIJALIZANATA

 
I.Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar raspisuje natječaj za primitak u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz
               
 • Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine - 1 izvršitelj
 • Dermatologije i venerologije – 1 izvršitelj
 • Gastroenterologije – 1 izvršitelj
 • Infektologije – 1 izvršitelj
 • Kliničke radiologije – 1 izvršitelj
 • Opće kirurgije – 3 izvršitelja
 • Otorinolaringologije – 1 izvršitelj
 • Psihijatrije – 2 izvršitelja
 • Urologije – 1 izvršitelj
   
  II. Opći uvjeti koje pristupnici za odobravanje specijalizacije moraju ispunjavati su:
  - zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja stručnog zvanja doktor medicine
  - odobrenje za samostalan rad.
   
   
  III. Pristupnici su obvezni zamolbi priložiti preslike sljedećih dokumenata:
1. diplome
2. odobrenja za samostalan rad
3. prijepis položenih ispita na studiju
4. potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija
5. nagrada za vrijeme studija (rektora ili dekana)
6. potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
7. popis objavljenih radova i kopije radova; za radove indeksirane u CC, SCIE, SSCI potrebna je potvrda o indeksiranosti iz knjižnice medicinskog fakulteta ovjerena pečatom i potpisom odgovorne osobe
8. ugovor o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
9. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana
10. potvrda HZMO-a o radnom stažu ne starija od dana objave natječaja
11. domovnice
12. osobne iskaznice i
13. životopisa.
 
IV. Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.
                Zamolbe kojima nisu priloženi dokumenti iz točke III. pod rednim brojvima 1., 2., 3., 4., 9., 10., 11. i 12. smatraju se nepotpunim zamolbama.
Prilikom odaziva na razgovor pristupnici su obvezni predočiti izvornike svih dokumenata.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Odabir kandidata vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15).
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kinje natječaja su izričito suglasni da Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanjun sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/2017) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanjun sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine”, broj 157/2013, 152/2014 i 39/2018) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javno ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanjun sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine”, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom status iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Odluka o izboru specijalizanata bit će javno objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar najkasnije u roku od 20 dana od obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.
 
                V. Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, Večernjem listu i internetskim stranicama Ministarstva zdravstva, Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Vukovar.
 
VI. Prijave na natječaj uz životopis i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, podnose se najkasnije do 31. listopada 2020. od dana objavljivanja natječaja i to pisanim putem na adresu Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar, Županijska 35, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za specijalizaciju iz ________________________“.
 
 
                                                                                                                                  

Poslodavac


Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar
 • pismena zamolba: ŽUPANIJSKA 35, 32000 VUKOVAR