SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


SESVETE
2
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
24.10.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.),  ravnateljica Glazbene škole Zlatka Grgoševića, raspisuje: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
- Spremač/ica, m/ž - 2 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
- Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu,
- Posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18. )                                     
Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente: vlastoručno potpisanu prijavu, životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Priložena dokumentacija se ne vraća. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, (16.-24.10.2020.), neposredno ili poštom na adresu: Glazbena škola Zlatka Grgoševića, Ul. I. G. Kovačića 19, 10 360 Sesvete.
Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Zlatka Grgoševića za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Zlatka Grgoševića koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole : http://www.gs-zgrgosevica.hr/upl/website/dokumenti/PravilnikonainuipostupkuzapoljavanjaugZlatkaGrgoeviaNOVO.pdf
Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Obavijest o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gs-zgrgosevica.hr/natjecaji  i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Poslodavac


Glazbena škola Zlatka Grgoševića
  • osobni dolazak: ULICA I.G.KOVAČIĆA 19, 10360 SESVETE
  • pismena zamolba: Ulica I.G.Kovačića 19, 10360 Sesvete