NASTAVNIK/NASTAVNICA ZDRAVSTVENE NJEGE


Radno mjesto


VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
4
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
24.10.2020.

Posloprimac


Sestrinstvo
  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.87/08., 86/09., 92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.,98/19. i 64/20.) Medicinska škola Varaždin raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta
 
Na određeno vrijeme
 
  1. Nastavnik/ica zdravstvene njege – 4 izvršitelja/ice na puno radno vrijeme
  

Kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o stručnoj spremi pedagoško-psihološkom obrazovanju u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.).
 
Na oglašeno radno mjesta mogu se javiti osobe oba spola.
 
Natječaj je otvoren od 16.10.2020. do 24.10.2020. godine.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), dužan/na se je u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Kandidati/kinje koji/e  zadovoljavaju uvjete upućuju se na testiranje i intervju s članovima povjerenstva.
 
Pisane ponude s radnim životopisom, te preslikama dokaza o stručnoj spremi, domovnicom, rodnim listom i izjavom o nekažnjavanju podnose se u roku u kojem je otvoren natječaj na adresu:
 
Medicinska škola Varaždin
Vinka Međerala 11
42 000 Varaždin
s naznakom: „za natječaj“
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj, kandidati/kinje su izričito suglasni/e da Medicinska škola Varaždin, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
 
Kandidati/kinje će o rezultatima natječaja biti obavješteni/e u zakonskom roku.

Opis poslova: poslovi nastavnika/ice zdravstvene njege.

Poslodavac


Medicinska škola Varaždin
  • pismena zamolba: Vinka Međerala 11, 42 000 Varaždin, s naznakom