ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA


Radno mjesto


DUGOPOLJE, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
19.10.2020.
27.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu

NATJEČAJ

na određeno vrijeme vezano za projekt : „ Unaprjeđenje usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja DV CVRČAK na području najmlađeg grada u RH- Grada Solina, te Općina Klis, Muć i Dugopolje financirano iz Europskog socijalnog fonda
za radno mjesto:


ODGOJITELJ
    - 1 ( jedan/na) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Dugopolju

Uvjeti:  Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),
              Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme 
              ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i 
              načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin            

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje prilažu:
• Životopis
• Dokaz o stečenoj stručnoj premi
• Dokaz o položenom stručnom ispitu
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu
• Izjava o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25.st.1.,3., 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (obrazac izjave u prilogu)
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
• Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)
• Dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave natječaja na adresu:
DJEČJI VRTIĆ  CVRČAK – SOLIN,  Zvonimirova 71, 21210 SOLIN.

Kandidati/inje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/inje koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.102. Zakona, a koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja (link://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)
Osobni podaci kandidata će se prikupljati i obrađivati isključivo za potrebe provedbe natječaja te eventualnog zasnivanja radnog odnosa, sukladno posebnim propisima kojima se regulira natječajna procedura, uz puno poštivanje Opće uredbe o zaštiti podataka. (Pozivaju se kandidati da prije prijave na natječaj pročitaju Politiku privatnosti DV Cvrčak ,koja je objavljena na službenoj web stranici Vrtića, kako bi se bolje upoznali s načinom na koji obrađujemo osobne podatke i pravima koja im pripadaju.)


O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web stranice vrtića: www.djecjivrtic-cvrcaksolin.h

 

 Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ CVRČAK - SOLIN
  • pismena zamolba: Zvonimirova 71, Solin