ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA


Radno mjesto


VRBOVSKO, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
40 sati tjedno
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
23.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
Nije važno
Opis poslova: provođenje odgojno obrazovnog programa s djecom od 3 do 7 godina.

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  „Bambi“   dana 16.10.2020., objavljuje
                            
                                                                         N A T J E Č A  J
                                                            za prijem radnika na radno mjesto
 
 1. ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE
   
 2.  na određeno nepuno radno vrijeme-1 izvršitelj
   
  Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja              
      Uz prijavu treba priložiti:
 • životopis;
 • presliku dokaza ostručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka
  HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu ako je položen ( na natječaj se može javiti i pripravnik koji ima obvezu polaganja stručnog ispita)
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • presliku domovnice.
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.
  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
  Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
  Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
  Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.
Prijave dostaviti isključivo na email:bambivrbovsko@net.hr (u roku od 8 dana od dana objave natječaja).
 
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BAMBI VRBOVSKO
 • e-mailom: bambivrbovsko@net.hr