ČISTAČ/ICA


Radno mjesto


SAMOBOR, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
19.10.2020.
27.10.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 9. Statuta Ustanove "Sportski objekti Samobor" URBROJ: 238-11-01/01-20-28 ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima „Sportski objekti Samobor“ raspisuje sljedeći
JAVNI NATJEČAJ
 za prijam zaposlenika SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti  - NSS
 Uz prijavu na natječaj natjecatelji su dužni priložiti:
- životopis
- preslik svjedodžbe
- preslik domovnice
- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- preslik radne knjižice (stranice s osobnim podacima, podaci o školskoj i stručnoj spremi, zaposlenju i stažu- za dokazivanje ostvarenog radnog staža do 1. lipnja 2013.) ili/i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ( za dokazivanje ostvarenog radnog staža nakon 01. lipnja 2013.)
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati se primaju uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Prijave na natječaj, zajedno sa prilozima, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu:
USTANOVA SPORTSKI OBJEKTI SAMOBOR, ANDRIJE HEBRANGA 26A,10430 SAMOBOR, S NAZNAKOM «NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA».
Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje imaju pravo prednosti sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) dužne su priložiti:
a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k) Zakona)
b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona)
c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona)
f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona)
g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona)
h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) Zakona)
i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona)
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja, natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku. Upravno vijeće zadržava pravo poništiti natječaj bez obrazloženja.

Poslodavac


Ustanova za upravljanje sportskim objektima "Sportski objekti Samobor"
  • pismena zamolba: Andrije Hebranga 26A, 10430 Samobor