UČITELJ/ICA INFORMATIKE


Radno mjesto


VRBOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
19.10.2020.
27.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) , članka 4. i 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Krunoslava Kutena, ravnatelj  Osnovne škole Krunoslava Kutena, 10 340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 2, raspisuje
NATJEČAJ
za popunu sljedećeg radnog mjesta:
Učitelj/ica informatike - dva djelatnika/ce na neodređeno puno radno vrijeme
UVJETI:
Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i  Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NIN 6/19.).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće:
1.životopis
2.dokaz o stručnoj spremi (preslika)
3. rodni list ( preslika )
4.uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (preslika)
5.potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika).
Izabrani kandidat je nakon izbora dužan dostaviti izvornike traženih dokumenata.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.
Kandidati koji se sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( N/N br. 121/17) pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja i žele koristiti to pravo, dužni su sukladno s člankom 103. stavkom 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( N/N broj 121/17) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Sukladno odredbama Uredbe  ( EU ) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( N/N br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni, odnosno razgovoru prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u  Osnovnoj školi Krunoslava Kutena.
Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:  Osnovna škola Krunoslava Kutena, Trg Petra Zrinskog 2, 10 340 Vrbovec.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.
Natječaj vrijedi od 19. listopada  2020.  godine do 27. listopada  2020. godine.

Poslodavac


Osnovna škola Krunoslava Kutena
  • pismena zamolba: OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, TRG PETRA ZRINSKOG2, VRBOVEC