NASTAVNIK/NASTAVNICA STRUKOVNIH PREDMETA U EKONOMIJI


Radno mjesto


ŽUPANJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
20 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
16.10.2020.
24.10.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; DPPO
Nije važno
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA
                      Ž U P A NJ A
32270 ŽUPANJA, Veliki kraj 42
tel/fax: 032/837-442
e-mail: ured@ss-obrtnicko-industrijska-zu.skole.hr
KLASA : 602-03/20-01/99
URBROJ: 2212-13-20-01-3
Županja, 16. listopada 2020. godine
                                                                                  
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN:  87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/1898/1964/20) Obrtničko-industrijska škola, Županja , objavljuje
 
                                                           N A T J E Č A J
                                               za prijam u radni odnos (m/ž)
 
  1. nastavnikstrukovnih predmeta iz područja ekonomije , na određeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja, zamjena za porodiljski dopust,
  2. nastavnikstrukovnih predmeta iz područja ekonomije , na određeno nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj, zamjena za roditeljski dopust,
  3. nastavnik matematike, na određeno nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj, zamjena za porodiljski dopust,
  4. nastavnik matematike, na određeno nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj, zamjena za porodiljski dopust,
  5. nastavnik povijesti, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj,
  6. nastavnik Etike i kulture, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj
 
Opći uvjeti sukladno :
a)   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N» br.  87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/1898/1964/20)
b)  Pravilniku ostručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96) i uvjetima iz  nastavnog plana i programa,.
c)  Općim propisima o radu
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33./92., 57./92., 77./92., 27./93., 58./93., 2./94., 76./94., 108./95., 108./96., 82./01., 103./03. i 148./13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157./13., 152./14. i 39./18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti selekcijskom postupku sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  u Obrtničko-industrijskoj školi,  Županja.
Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom postupku smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidati su dužni u svojoj prijavi navesti e-mail adresu na koju će Škola poslati obavijest o terminu provođenja selekcijskog postupka.
Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti koja će se uputiti elektroničkom poštom.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu Obrtničkoj-industrijskoj školi,Županja za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Rok za podnošenje prijava osam  (8)  dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči škole.
 
Prijave sa dokumentacijom:
- pismena prijava -navesti e-mail adresu na koju će Škola poslati obavijest o terminu provođenja selekcijskog postupka,
- preslika diplome,
- preslika domovnice,
- uvjerenje o nekažnjavanju prema članku 106. stavku 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju (ne starije od     6 mjeseci),
 -kratak životopis,
- potvrda HZMO-a, slati na adresu:
 
               OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA, VELIKI KRAJ 42
32270  ŽUPANJA
 
 
                                                                                               Ravnatelj:
                                                                                    Slavko Šokičić,prof.

Poslodavac


OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA, ŽUPANJA
  • pismena zamolba: Županja, Veliki kraj 42